ระบบลงทะเบียนออนไลน์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  
เข้าระบบ
กรุณาใส่รหัสให้ถูกต้อง
 UserName
 Password
 
   
 กลับสู่หน้าหลัก สปสช.
 
 

ประกาศ


เรียน  ผู้ใช้งานในระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกท่าน

       ตามหนังสือเลขที่ สปสช.2.56/ว.825, สปสช.2.56/ว.827 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560  เรื่องการเปิดการใช้งาน ระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ERM)  โดยจะเปิดใช้งานในวันที่ 23 กันยายน 2560 เป็นต้นไป นั้น
       ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดเปิดการใช้งานระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ERM)   เพื่อทดสอบระบบเพิ่มเติม โดยจะแจ้งการเปิดใช้งานให้ทราบภายหลังต่อไป


          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 


 

 
 
 

2545 เริ่มระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชากร ระหว่าง สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
Version 8.9981 Version
14/11/ 2561 [No. BANGYEEKAN01 ]