ระบบลงทะเบียนออนไลน์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  
เข้าระบบ
กรุณาใส่รหัสให้ถูกต้อง
 UserName
 Password
 
   
 กลับสู่หน้าหลัก สปสช.
 
 

ประกาศ

เรียน ผู้ใช้งานในระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพทุกท่าน

     ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะยกเลิกสิทธิผู้ใช้งานที่ไม่มีการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ (ucsearch.nhso.go.th/ web service) ติดต่อกันเกิน 60 วัน ออกจากระบบตรวจสอบสิทธิ ตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลของสำนักงานซึ่งมีการควบคุมผู้ใช้ที่ไม่มีความจำเป็นในการเข้าใช้งานแล้วออกจากระบบ โดยกำหนดจากระยะเวลาที่ไม่มีการเข้าใช้งานระบบนั้นนานติดต่อกันเกิน 60 วัน

     กรณีที่ผู้ใช้งาน (Username) ที่ถูกยกเลิกสิทธิการใช้งานแล้ว ในภายหลัง หากมีความประสงค์ต้องใช้งานใหม่ จะต้องแจ้งความจำนงในนามของหน่วยงาน เพื่อขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ ไปยังนายทะเบียน สปสช.เขต (สอบถามข้อมูลการขอสิทธิเข้าใช้งานใหม่ ได้ที่ 1330 / นายทะเบียน สปสช.เขต)

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านระมัดระวังในการใช้ฐานข้อมูลตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพเฉพาะในการบริการด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการเท่านั้น

 


 

 
 
 

2545 เริ่มระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชากร ระหว่าง สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
Version 8.0b
9 /05/ 25560 [No. BANGPLAD01 ]