ระบบลงทะเบียนออนไลน์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  
เข้าระบบ
กรุณาใส่รหัสให้ถูกต้อง
 UserName
 Password
 
   
 กลับสู่หน้าหลัก สปสช.
 
 

ประกาศ


เรียน ผู้ใช้งานในระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ทุกท่าน

         วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป สปสช.จะเปิดบริการโปรแกรม UCRegister E-Form สำหรับหน่วยบริการนำร่องทั้ง ๓๒ แห่ง ที่ผ่านการอบรมการใช้งานไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
และได้เปิดกว้างให้หน่วยบริการที่ไม่ได้สมัครเป็นหน่วยบริการนำร่อง เพื่อให้เป็นทางเลือกในการลงทะเบียนสิทธิ UC และมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องเมื่อเข้าใช้งานโปรแกรม UCRegister E-Form ดังนี้
๑. ด้าน Computer ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ี้

๑. ด้าน Computer ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
     ๑.๑ RAM ๔ GB ขึ้นไป มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่ำ ๕๐๐ GB
     ๑.๒ ระบบปฏิบัติการ Windows ๗ ขึ้นไป
๒. ด้าน Internet มีความเร็ว ๕ MB ขึ้นไป
๓. เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer)
๔. เครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือ (FingerPrint) หรือ เครื่องลงลายเซ็นดิจิตอล (Electronic Signature)
อย่างใดอย่างหนึ่ง
๕. กรณีไม่สามารถเตรียมอุปกรณ์ตามข้อ ๔ ได้ จำเป็นต้องมีเครื่องสแกนเอกสาร (Scanner)

        ซึ่งวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรม UCRegister E-Form ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมการปกครอง เรื่องการยกเลิกสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
และลดการใช้กระดาษ / ลดภาระในการการจัดเก็บแบบคำร้องลงทะเบียนของหน่วยบริการ อีกทั้งหน่วยบริการสามารถสืบค้นแบบคำร้องลงทะเบียนจากระบบได้ตลอดเวลา
และช่วยป้องกันการลงทะเบียนพลการได้

        ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ http://www.nhso.go.th ---> บริการออนไลน์ ---> Download ---> เอกสารบรรยาย/ประชุม ---> คู่มือการใช้งานระบบ UCRegister E-Form
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 


 

 
 
 

2545 เริ่มระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชากร ระหว่าง สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
Version 8.9993 Version
13/2/ 2562 [No. BANGSAPHAN01 ]