ระบบลงทะเบียนออนไลน์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  
เข้าระบบ
กรุณาใส่รหัสให้ถูกต้อง
 UserName
 Password
 
   
 กลับสู่หน้าหลัก สปสช.
 
 

ประกาศ

เรียน ผู้ใช้งานในระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพทุกท่าน

     ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะยกเลิกรายชื่อผู้ใช้งานที่ไม่มีการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ (ucsearch.nhso.go.th/ web service) ติดต่อกันเกิน 180 วันออกจากระบบตรวจสอบสิทธิ ตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลของสำนักงานซึ่งมีการควบคุมผู้ใช้ที่ไม่มีความจำเป็นในการเข้าใช้งานแล้วออกจากระบบโดยกำหนดจากระยะเวลาที่ไม่มีการเข้าใช้งานในระบบนั้นเลยเกิน 180 วัน

     กรณีที่ผู้ใช้งาน (Username) ที่ถูกยกเลิกการใช้งานแล้ว ในภายหลัง หากมีความประสงค์ต้องใช้งานใหม่ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในนามของหน่วยงาน เพื่อขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ ไปยังนายทะเบียน สปสช.เขต (สอบถามข้อมูลการขอสิทธิเข้าใช้งานใหม่ ได้ที่ 1330 / IT HELPDESK / นายทะเบียน สปสช.เขต)

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านระมัดระวังในการใช้ฐานข้อมูลตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพเฉพาะในการบริการด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการเท่านั้น  

 
 
 

2545 เริ่มระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชากร ระหว่าง สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
Version 7.9.9993b
17/11/ 2559 [No. BANGSAPHAN01 ]