ระบบลงทะเบียนออนไลน์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  
เข้าระบบ
กรุณาใส่รหัสให้ถูกต้อง
 UserName
 Password
 
   
 กลับสู่หน้าหลัก สปสช.
 
 

ประกาศ

เรียน ผู้ใช้งานในระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพทุกท่าน

     ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแจ้งเปลี่ยนช่องทางการเข้าใช้งานจากเดิมช่องทาง http://dc.nhso.ho.th ผ่านช่องทางใหม่ http://erm.nhso.go.th/ermsearch โดยเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมการแก้ไขสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน (ปรับปรุงสิทธิ) และโปรแกรมการตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพใหม่ ที่หน้าจอ Login ของระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ERM) หรือโปรแกรม UC Authentication ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

     ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนประจำหน่วยบริการสามารถ Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมการแก้ไขสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน (ปรับปรุงสิทธิ) ได้ที่ http://www.nhso.go.th ---> บริการออนไลน์ ---> Download ---> เอกสารบรรยาย/ประชุม ---> คู่มือการใช้งานโปรแกรมการแก้ไขสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน (ปรับปรุงสิทธิ) ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และ Download โปรแกรม UC Authentication เวอร์ชั่นใหม่ได้ที่
http://www.nhso.go.th ------> บริการออนไลน์ -------> Download ----> โปรแกรมดาวน์โหลด- ---->โปรแกรม UC Authentication ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

รูปแบบการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ERM)

ระบบ/โปรแกรม

รูปแบบการเข้าใช้งาน (Login)

1. ระบบลงทะเบียนออนไลน์
(http://ucsearch.nhso.go.th)

Authen
ด้วยบัตร
Smart Card

Username/password
ในระบบงานทะเบียน

2. ระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ERM)
( http://erm.nhso.go.th/ermsearch) 2.1 โปรแกรมการแก้ไขสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน (ปรับปรุงสิทธิ) 2.2 โปรแกรมการตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ

Authen
ด้วยบัตร
Smart Card

Username/password
ในระบบงานทะเบียน


 • หน่วยทะเบียนที่เข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ (http://ucsearch.nhso.go.th) โดยการ  Authentication ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้เข้าระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ERM) (http:// erm.nhso.go.th/ermsearch)       ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เช่นเดียวกัน
 • หน่วยทะเบียนที่เข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ (http://ucsearch.nhso.go.th) ด้วย     username/password ในระบบงานทะเบียน ให้เข้าระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ERM) (http://erm.nhso.go.th/ermsearch) ด้วย Username/password ในระบบงานทะเบียน เช่นเดียวกัน

 •  

   
   
   

  2545 เริ่มระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชากร ระหว่าง สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
  และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  Version 7.9.9994
  16/01/ 25560 [No. BANGPLAD01 ]